Home Chính sá.ch b.ảo m.ật

Chính sá.ch b.ảo m.ật

Chính sá.ch b.ảo m.ật của chúng tôi đã được đăng ngày 13 thá.ng 9 năm 2012 và được cập nhật lần cuối vào ngày 10 thá.ng 5 năm 2018. Nó điều chỉnh cá.c điều khoản về quyền riêng tư của trang web của chúng tôi, đặt tại TermsFeed.com và cá.c c.ô.ng cụ chúng tôi c.ung c.ấp cho bạn (“Trang web” hoặc “Dịch v.ụ”). Mọi thuật ngữ viết hoa kh.ô.ng được định nghĩa trong Chính sá.ch b.ảo m.ật của chúng tôi, có nghĩa như được chỉ định trong Điều khoản sử d.ụng của chúng tôi có thể truy cập tại

Quyền riêng tư của bạn

Trang web của chúng tôi tuân thủ tất cả cá.c y.êu c.ầu ph.áp l.ý để b.ảo v.ệ quyền riêng tư của bạn. Chính sá.ch b.ảo m.ật của chúng tôi là một tuyên b.ố ph.áp l.ý giải thích cá.ch chúng tôi có thể th.u th.ập th.ô.ng tin từ bạn, cá.ch chúng tôi có thể chia sẻ th.ô.ng tin của bạn và cá.ch bạn có thể giới hạn chia sẻ th.ô.ng tin của m.ình. Bạn sẽ thấy cá.c điều khoản trong Chính sá.ch b.ảo m.ật của chúng tôi được viết hoa. Cá.c thuật ngữ này có ý nghĩa như được mô tả trong phần Định nghĩa bên dưới.

Chính sá.ch b.ảo m.ật

Dữ liệu c.á nh.ân: Dữ liệu c.á nh.ân nghĩa là dữ liệu về một c.á nh.ân đang sống có thể được x.á.c định từ những dữ liệu đó (hoặc từ những th.ô.ng tin đó hoặc cá.c th.ô.ng tin khá.c thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc có khả năng xâm nhập vào quyền sở hữu của chúng tôi). việc sử d.ụng Dịch v.ụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng Dịch v.ụ (ví d.ụ: thời lượng truy cập trang) .Cookies: Cookie là những mẩu dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên thiết b.ị của ng.ười dùng. Bộ điều khiển Dữ liệu: Bộ điều khiển Dữ liệu có nghĩa là một ng.ười tự nhiên hoặc pháp nhân ( một m.ình hoặc chung hoặc chung với những ng.ười khá.c) x.á.c định mục đích và cá.ch thức mà bất kỳ dữ liệu c.á nh.ân nào, hoặc sẽ được x.ử l.ý. Theo Bộ x.ử l.ý dữ liệu (hoặc Nhà c.ung c.ấp dịch v.ụ): Bộ x.ử l.ý dữ liệu (hoặc Nhà c.ung c.ấp dịch v.ụ) có nghĩa là bất kỳ ng.ười tự nhiên hoặc pháp nhân nào x.ử l.ý dữ liệu thay mặt cho Bộ điều khiển dữ liệu. Chúng tôi có thể sử d.ụng dịch v.ụ của nhiều Nhà c.ung c.ấp dịch v.ụ khá.c nhau để x.ử l.ý dữ liệu của bạn hiệu quả hơn.Data Subject: Data Subject là bất kỳ c.á nh.ân đang sống nào là đ.ối t.ượng của Dữ liệu c.á nh.ân. ng.ười dùng: ng.ười dùng là c.á nh.ân sử d.ụng Dịch v.ụ của chúng tôi. ng.ười dùng tương ứng với Chủ đề dữ liệu, chủ thể của Dữ liệu c.á nh.ân. th.u th.ập và sử d.ụng th.ô.ng tinChúng tôi th.u th.ập một số loại th.ô.ng tin khá.c nhau cho cá.c mục đích khá.c nhau để c.ung c.ấp và cải thiện Dịch v.ụ của chúng tôi cho bạn.

Cá.c loại dữ liệu th.u th.ập dữ liệu c.á nh.ân

Trong khi sử d.ụng Dịch v.ụ của chúng tôi, chúng tôi có thể y.êu c.ầu bạn c.ung c.ấp cho chúng tôi th.ô.ng tin nh.ận d.ạng c.á nh.ân nhất định có thể được sử d.ụng để liên hệ hoặc nh.ận d.ạng bạn (“Dữ liệu c.á nh.ân”). Th.ô.ng tin nh.ận d.ạng c.á nh.ân có thể b.ao gồm, nhưng kh.ô.ng giới hạn: Địa chỉ e.mail, Tên, Địa chỉ, t.iểu b.ang, Tỉnh, Mã ZIP / Mã bưu điện, Thành phố, Cookie và Dữ liệu sử d.ụng.

Chúng tôi có thể sử d.ụng Dữ liệu c.á nh.ân của bạn để liên hệ với bạn với cá.c bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và cá.c th.ô.ng tin khá.c mà bạn có thể quan tâm. Bạn có thể chọn kh.ô.ng nh.ận bất kỳ hoặc tất cả th.ô.ng tin l.iên l.ạc nào từ chúng tôi bằng cá.ch làm theo liên kết h.ủy đăng ký hoặc hướng dẫn được c.ung c.ấp trong bất kỳ e.mail nào chúng tôi gửi.

Dữ liệu sử d.ụng

Chúng tôi cũng có thể th.u th.ập th.ô.ng tin về cá.ch truy cập và sử d.ụng Dịch v.ụ (“Dữ liệu sử d.ụng”). Dữ liệu sử d.ụng này có thể b.ao gồm th.ô.ng tin như địa chỉ Giao thức Internet của máy tính (ví d.ụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, cá.c trang của Dịch v.ụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày truy cập của bạn, thời gian trên cá.c trang đó số nh.ận d.ạng thiết b.ị và dữ liệu chẩn đoá.n khá.c.

Dữ liệu th.eo d.õi & cookie

Chúng tôi sử d.ụng cookie và cá.c c.ô.ng nghệ th.eo d.õi tương tự để th.eo d.õi hoạt đ.ộng trên Dịch v.ụ của chúng tôi và giữ một số th.ô.ng tin nhất định.

Cookie là cá.c t.ệp có lượng dữ liệu nhỏ có thể b.ao gồm số nh.ận d.ạng duy nhất ẩn danh. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên thiết b.ị của bạn. c.ô.ng nghệ th.eo d.õi cũng được sử d.ụng là đ.èn hiệu, thẻ và tập lệnh để th.u th.ập và th.eo d.õi th.ô.ng tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch v.ụ của chúng tôi.

Bạn có thể y.êu c.ầu trình duyệt của bạn t.ừ ch.ối tất cả cookie hoặc để cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn kh.ô.ng chấp nh.ận cookie, bạn có thể kh.ô.ng sử d.ụng được một số phần của Dịch v.ụ của chúng tôi.

Ví d.ụ về Cookie chúng tôi sử d.ụng: cookie phiên (chúng tôi sử d.ụng cá.c cookie này để vận hành Dịch v.ụ của chúng tôi) và cookie ưu tiên (chúng tôi sử d.ụng cá.c cookie này để ghi nhớ t.ùy chọn của bạn và cá.c cài đặt khá.c nhau).

Sử d.ụng DataWe sử d.ụng dữ liệu được th.u th.ập cho cá.c mục đích khá.c nhau:

Để c.ung c.ấp và duy trì Dịch v.ụ của chúng tôiĐể th.ô.ng báo cho bạn về những thay đổi đối với Dịch v.ụ của chúng tôiĐể cho phép bạn tham gia vào cá.c tính năng tương tá.c của Dịch v.ụ của chúng tôi khi bạn chọn để làm như vậyĐể c.ung c.ấp h.ỗ tr.ợ khá.ch hàngĐể th.u th.ập phân tích hoặc th.ô.ng tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện dịch v.ụ của m.ìnhĐể th.eo d.õi việc sử d.ụng Dịch v.ụ của chúng tôi ph.át h.iện, ng.ăn ch.ặn và gi.ải qu.yết cá.c vấn đề kỹ thuậtĐể c.ung c.ấp cho bạn tin tức, khuyến mại đặc biệt và th.ô.ng tin chung về cá.c hàng hóa, dịch v.ụ và sự kiện khá.c mà chúng tôi c.ung c.ấp tương tự với những gì bạn đã mua hoặc hỏi về trừ khi bạn đã chọn kh.ô.ng nh.ận th.ô.ng tin đó DataWe sẽ chỉ giữ l.ại Dữ liệu c.á nh.ân của bạn miễn là cần thiết cho cá.c mục đích được nêu trong Chính sá.ch b.ảo m.ật này. Chúng tôi sẽ giữ l.ại và sử d.ụng Dữ liệu c.á nh.ân của bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ cá.c nghĩa v.ụ ph.áp l.ý của chúng tôi.

Comments are closed.