Home Pháp luật Cựu TGĐ ng.ân hàng Đô.ng Á Trần Phương Bình t.iếp t.ục b.ị tr.uy t.ố

Cựu TGĐ ng.ân hàng Đô.ng Á Trần Phương Bình t.iếp t.ục b.ị tr.uy t.ố

8 min read
Comments Off on Cựu TGĐ ng.ân hàng Đô.ng Á Trần Phương Bình t.iếp t.ục b.ị tr.uy t.ố
0
137

Ông Trần Phương Bình cùng 11 b.ị c.an b.ị tr.uy t.ố trong v.ụ á.n cho v.ay trái qu.y đ.ịnh g.ây th.iệt h.ại hàng ngàn tỷ đồng.

Phan Văn Anh Vũ (trái) và b.ị c.an Trần Phương Bình.

VKSND t.ối cao vừa hoàn tất c.áo tr.ạng tr.uy t.ố ô.ng Trần Phương Bình – nguyên ch.ủ t.ịch HĐTV, Tổng giám đốc Ng.ân hàng TMCP Đô.ng Á (DongAb.ank) về cá.c t.ội v.i ph.ạm qu.y đ.ịnh về hoạt đ.ộng ng.ân hàng, hoạt đ.ộng khá.c l.iên qu.an đến ng.ân hàng theo khoản 4 Điều 206 BLHS 2015, kh.ung h.ình ph.ạt 12-20 năm, và t.ội L.ạm d.ụng chức v.ụ quyền hạn ch.iếm đ.oạt t.ài s.ản theo khoản 4 Điều 355 BLHS, kh.ung h.ình ph.ạt từ 20 năm đến t.ù ch.ung th.ân.

11 b.ị c.áo khá.c nguyên là cá.n bộ DongAb.ank, b.ị tr.uy t.ố v.ai trò đ.ồng ph.ạm của ô.ng Bình theo Điều 206 BLHS 2015.

v.ụ á.n này nằm trong tiến trình đ.iều tr.a giai đoạn hai về những s.ai ph.ạm do ô.ng Bình và thuộc cấp th.ực h.iện tại DongAb.ank g.ây h.ậu qu.ả ngh.iêm trọng.

Theo c.áo tr.ạng, từ năm 2007 – 2013, với v.ai trò là Tổng giám đốc, Phó ch.ủ t.ịch HĐQT và ch.ủ t.ịch Hội đồng tín d.ụng DongAb.ank, ô.ng Trần Phương Bình đã chỉ đạo cá.c b.ị c.an trong v.ụ á.n và cá.c đ.ối t.ượng l.iên qu.an khá.c th.ực h.iện hành v.i ph.ạm t.ội g.ây th.iệt h.ại cho DongAb.ank hơn 8.827 tỷ đồng.

Trong đó, h.ành v.i v.i ph.ạm qu.y đ.ịnh về hoạt đ.ộng ng.ân hàng, hoạt đ.ộng khá.c l.iên qu.an đến hoạt đ.ộng ng.ân hàng, cho 4 nh.óm khá.ch hàng, gồm: Hiệp Phú Gia, Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng v.ay tiền, g.ây th.iệt h.ại hơn 8.751 tỷ đồng.

c.áo tr.ạng cũng chỉ ra b.ị c.an Trần Phương Bình còn đưa ra chủ trương và chỉ đạo DongAb.ank chi nhá.nh quận 10 (TP.HCM) chuyển dư n.ợ cá.c khoản v.ay của khá.ch hàng về Sở giao dịch DAB để cơ cấu.

Sau đó, để trá.nh n.ợ x.ấu, ô.ng Bình chỉ đạo nhân viên Sở giao dịch làm thủ tục chia khoản v.ay trên thành cá.c khoản v.ay mới kh.ô.ng có t.ài s.ản đ.ảm b.ảo. h.ành v.i của Bình và đ.ồng ph.ạm g.ây th.iệt h.ại cho nhà băng gần 1.270 tỷ đồng.

Với h.ành v.i L.ạm d.ụng chức v.ụ, quyền hạn ch.iếm đ.oạt t.ài s.ản, ô.ng Bình cũng đã nhờ ng.ười khá.c đứng tên v.ay ở DongAb.ank, sau đó chỉ đạo cấp dưới lập h.ồ s.ơ chứng từ thu, nộp khống ch.iếm đ.oạt DongAb.ank tổng số tiền hơn 75 tỷ đồng.

Trước đó, trong giai đoạn 1 của v.ụ á.n x.ảy r.a tại DongAb.ank, Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ cùng 24 b.ị c.áo khá.c đã g.ây th.iệt h.ại 3.600 tỷ đồng. Riêng Trần Phương Bình đã b.ị TAND cấp cao tại TP.HCM t.uyên á.n ch.ung th.ân, Phan Văn Anh Vũ 25 năm t.ù gi.am.

Theo Tri Thức VN

Load More In Pháp luật
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Mang m.a t.úy tới CA huyện nhờ chuyển cho bạn ngh.iện đang b.ị t.ạm gi.am

Nghĩ rằng bạn m.ình b.ị t.ạm gi.am sẽ rất thèm thuốc, nên Phạm Bá Hiếu d.ã m.ang 1 gói m.a…