Home Thời sự Tấm gương sá.ng về t.inh th.ần “Vì nước quên thân, vì dân phục v.ụ”

Tấm gương sá.ng về t.inh th.ần “Vì nước quên thân, vì dân phục v.ụ”

23 min read
Comments Off on Tấm gương sá.ng về t.inh th.ần “Vì nước quên thân, vì dân phục v.ụ”
0
135

Đến viếng 3 liệt sỹ CAND sá.ng nay, 16-1, cá.c đồng chí l.ãnh đ.ạo Đ.ảng, Nhà nước, l.ãnh đ.ạo Bộ CA đã xúc đ.ộng ghi vào sổ t.ang những dòng cảm tưởng b.ày tỏ niềm t.iếc thương vô hạn trước sự h.y s.inh anh dũng của cá.c liệt sỹ.

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc viết sổ t.ang tại lễ t.ang 3 liệt sỹ CAND.

Trong sổ t.ang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc viết: “Vô cùng thương t.iếc cá.c đồng chí: Đ.ại t.á Nguyễn Huy Thịnh, Đại uý Phạm c.ô.ng Huy, Thượng uý Dương Đức Hoàng Quân, là những cá.n bộ sỹ quan CA nhân dân dũng cảm h.y s.inh thân m.ình để b.ảo v.ệ a.n n.inh quốc gia, a.n t.oàn cho x.ã h.ội và đất nước. Cá.c đồng chí là những tấm gương sá.ng cho cá.n bộ l.ực l.ượng vũ trang học tập.

Tôi y.êu c.ầu Bộ CA phát đ.ộng phong trào học tập, noi gương để hoàn thành xuất sắc nhiệm v.ụ của m.ình trong tình hình mới, đ.ảm b.ảo cuộc sống bình yên cho nhân dân, a.n t.oàn cho đất nước. Đồng thời Bộ và cá.c đ.ơn v.ị có l.iên qu.an ph.ối h.ợp địa phương làm t.ốt chính sá.ch cho cá.c đồng chí đã h.y s.inh. Xin chia sẻ nỗi m.ất mát này đến g.ia đ.ình cá.c đồng chí đã h.y s.inh”.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ CA viết sổ t.ang tại lễ t.ang 3 liệt sỹ CAND.

Trong niềm xúc đ.ộng kh.ôn nguôi, thay mặt Đ.ảng uỷ CA Trung ương, Bộ CA, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ ch.ính tr.ị, B.í th.ư Đ.ảng uỷ CA Trung ương, Bộ trưởng Bộ CA đã ghi vào sổ t.ang: “Đ.ảng uỷ CA Trung ương, Bộ CA cùng toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, c.ô.ng nhân viên l.ực l.ượng CAND vô cùng thương t.iếc đồng chí Đ.ại t.á Nguyễn Huy Thịnh, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn c.ảnh s.át cơ đ.ộng Thủ đô, Bộ Tư lệnh c.ảnh s.át cơ đ.ộng; đồng chí Đại uý Phạm c.ô.ng Huy, cá.n bộ Đội Chữa ch.áy và c.ứu nạn, c.ứu hộ số 3, Phòng c.ảnh s.át Phòng ch.áy, chữa ch.áy và c.ứu nạn, c.ứu hộ, CA Thành phố Hà Nội và đồng chí Thượng uý Dương Đức Hoàng Quân, t.iểu đội trưởng, Trung đoàn c.ảnh s.át cơ đ.ộng Thủ đô, Bộ Tư lệnh c.ảnh s.át cơ đ.ộng đã anh dũng h.y s.inh trong khi th.ực h.iện nhiệm v.ụ đ.ảm b.ảo a.n n.inh, tr.ật t.ự tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội. Đây là sự tổn thất, m.ất mát lớn đối với l.ực l.ượng CA nhân dân và g.ia đ.ình, ng.ười thân cá.c đồng chí.

Sự dũng cảm, kh.ô.ng quản ng.ại h.y s.inh, quyết tâm b.ảo v.ệ kỷ cương, phép nước và sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân của cá.c liệt sỹ là tấm gương sá.ng về t.inh th.ần “Vì nước quên thân, vì dân phục v.ụ” để tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của l.ực l.ượng CA nhân dân Việt n.am, là nguồn đ.ộng lực thôi th.úc, c.ổ vũ cá.n bộ ch.iến sỹ CA nhân dân t.iếp t.ục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm v.ụ được giao.

Xin gửi tới g.ia đ.ình cá.c đồng chí lời ch.ia b.uồn s.âu sắc nhất trước n.ỗi đ.au thương, m.ất mát kh.ô.ng gì bù đắp được!”

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Uỷ viên Trung ương Đ.ảng, Phó B.í th.ư Thành uỷ, ch.ủ t.ịch UBND TP Hà Nội đã trân trọng ghi vào sổ t.ang: “Đ.ảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô vô cùng t.iếc thương về sự h.y s.inh anh dũng của cá.c đồng chí. Cá.c đồng chí đã quên m.ình vì sự bình yên của Thủ đô. Đ.ảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô mãi mãi khắc ghi c.ô.ng lao của cá.c đồng chí.

Sự h.y s.inh của cá.c đồng chí đã tô thắm thêm truyền thống của l.ực l.ượng CAND nói chung, l.ực l.ượng CA Thủ đô nói riêng, đã luôn sẵn sàng “vì nước quên thân, vì dân phục v.ụ”, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự bình yên của Thủ đô.

Chúng tôi xin được gửi lời thăm hỏi, lời ch.ia b.uồn s.âu sắc nhất đến Đ.ảng uỷ CA Trung ương, Bộ CA; Đ.ảng uỷ, b.an Giám đốc CA thành phố; toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, ch.iến sỹ, c.ô.ng nhân viên của l.ực l.ượng CAND, trực tiếp là đ.ơn v.ị nơi cá.c đồng chí c.ô.ng tá.c cùng toàn thể gia quyến cá.c đồng chí trước n.ỗi đ.au thương, m.ất mát vô cùng to lớn này. Xin v.ĩnh b.i.ệt cá.c đồng chí!”

ch.ủ t.ịch UBND thành phố Hà Nội viết sổ t.ang tại buổi lễ.

Trong niềm xúc đ.ộng vô hạn trước sự h.y s.inh của cá.c liệt sỹ CAND đồng chí Trần Thanh Mẫn, B.í th.ư Trung ương Đ.ảng, ch.ủ t.ịch Uỷ b.an Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt n.am đã viết vào sổ t.ang như sau: “Uỷ b.an Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt n.am xin b.ày tỏ lòng t.iếc thương s.âu sắc trước sự anh dũng h.y s.inh của Đ.ại t.á Nguyễn Huy Thịnh, Đại uý Phạm c.ô.ng Huy, Thượng uý Dương Đức Hoàng Quân trong khi làm nhiệm v.ụ b.ảo v.ệ a.n n.inh tr.ật t.ự.

Xin ch.ia b.uồn s.âu sắc tới g.ia đ.ình cá.c đồng chí, tới Bộ Tư lệnh CSCĐ, tới CA TP Hà Nội và Bộ CA vì đã m.ất đi ng.ười thân yêu nhất, ng.ười đồng chí ưu tú.

Đ.ảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt n.am, đồng chí, đồng đội và nhân dân mãi trân trọng, biết ơn cá.c liệt sỹ đã h.y s.inh vì kỷ cương phép nước, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Mong g.ia đ.ình cá.c đồng chí sớm vượt qua sự đau thương, m.ất mát quá lớn này…” 

Đ.ại t.á Trần Thanh Phong, Phó C.ục tr.ưởng Cục Truyền th.ô.ng CAND viết sổ t.ang.

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ, ng.ười thủ trưởng của đ.ơn v.ị có hai liệt sỹ CSCĐ h.y s.inh tại Đồng Tâm đã xúc đ.ộng ghi vào sổ t.ang: “Thay mặt toàn thể cá.c tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, cá.n bộ ch.iến sỹ l.ực l.ượng CSCĐ cả nước vô cùng thương t.iếc và tri ân s.âu sắc tới hành đ.ộng dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục v.ụ của 3 liệt sỹ.

Chúng tôi nguyện một lòng đoàn kết, tiếp bước cá.c đồng chí sẵn sàng khắc phục kh.ó kh.ăn, kh.ô.ng s.ợ h.y s.inh gian khổ, quyết tâm b.ảo v.ệ Đ.ảng, Tổ quốc, cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Chúc cá.c đồng chí về nơi suốt vàng thanh thản, yên ngủ giấc ngàn thu”.

Đại diện Cục a.n n.inh kinh tế tới viếng 3 liệt sỹ và viết sổ t.ang.

Những dòng viết đầy xúc đ.ộng của Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CA Hà Nội trong sổ t.ang.

Trung tướng Đoàn Duy Khương, B.í th.ư Đ.ảng uỷ, Giám đốc CA TP Hà Nội đã viết vào sổ t.ang những dòng đầy xúc đ.ộng như sau:

“m.áu đào cá.c liệt sỹ đã tô thắm lá cờ Tổ quốc; thân thể của cá.c liệt sỹ đã hoà cùng cỏ cây, sô.ng núi, mãi mãi Tr.ường tồn cùng dân tộc; hình ảnh về cá.c liệt sỹ sẽ mãi là tấm gương sá.ng để toàn thể cá.n bộ, ch.iến sỹ l.ực l.ượng CAND, nhất là thế hệ tr.ẻ CA Thủ đô học tập, noi theo.

Đồng đội ơi… chợp mắt đi Anh…

Và vẫn khoá.c nguyên bộ quần áo ấy

Màu của mưa, mồ hôi, m.áu, lửa

Trắng b.ao đêm, cá.c anh thấm mệt r.ồi

Anh ngủ s.âu trong giấc mơ tuyệt vời

Ngôi nhà mới – ở một chân trời mới

Tổ quốc viết tên anh, đất nước ngàn năm gọi

Tô thắm lá cờ thiêng liêng, tấm gương sá.ng muôn đời!

Xin v.ĩnh b.i.ệt cá.c đồng chí! Kính mong cá.c đồng chí yên giấc ngàn thu và an lành trong thế giới tâm linh. Xin gửi đến toàn thể gia quyến lời ch.ia b.uồn s.âu sắc nhất trước n.ỗi đ.au thương, m.ất mát vô cùng to lớn này!

Theo Cand

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Đăng văn bản gi.ả m.ạo của UBND tỉnh cho h.ọc s.inh nghỉ học hết thá.ng 3 lên FB

Lên FB thấy văn bản gi.ả m.ạo l.ãnh đ.ạo UBND tỉnh Hà n.am cho h.ọc s.inh nghỉ học tới hết…